Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Borowie.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/2012 z dnia 23 marca 2012 roku  w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

7.      Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2013.

8.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2013.

9.      Przedstawienie informacji z działalności SP ZOZ za 2013 rok.

10.  Przedstawienie informacji z pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Borowiu za rok 2013.

11.  Przedstawienie informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu z realizacji zadań w 2013 roku.

12.  Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu za rok 2013.

13.  Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2013.

14.  Przedstawienie informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013.

15.  Przedstawienie informacji z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.

16.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

17.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

18.  Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                 Alicja Szaniawska