Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XL sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 23 września 2014 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XL sesji rady gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2014.

6.      Przedstawienie informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

7.      Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

8.      Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad XL sesji rady gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                 Alicja Szaniawska