Zapraszam na obrady III sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
28 grudnia 2010 roku o godz. 1400, w Zespole Oświatowym przy ul. Aleksandra Sasimowskiego 3 w Borowiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie III sesji rady gminy,

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie
na rok 2011,

5.      Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2011,

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011,

7.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2011 – 2015,

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło,  Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Borowie”

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010,

10.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami,

11.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne,

12.  Zamknięcie obrad III sesji rady gminy.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Alicja Szaniawska