Z A P R O S Z E N I E

Wykonując Postanowienie Nr 9/14 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast, zawiadamiam i uprzejmie zapraszam na I sesję Rady Gminy Borowie VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku o godz. 1500 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie I sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2.      Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3.      Ślubowanie radnych.

4.      Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.

5.      Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.

6.      Ślubowanie Wójta

7.      Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

                                          Wójt Gminy Borowie

 

                                            /-/Wiesław Gąska