Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady III sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie III sesji Rady Gminy.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2015.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015-2018.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Borowie, Jaźwiny.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Chromin, Laliny, Nowa Brzuza.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2015-2024.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na rok 2015.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok.

12.    Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

13.    Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

14.    Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                              /-/ Alicja Szaniawska