Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2015 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.         Otwarcie IV sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2015.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9.         Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

10.     Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

11.     Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                              /-/ Alicja Szaniawska