Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady VI sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.         Otwarcie VI sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

4.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.

6.         Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

7.         Przedstawienie sprawozdania z wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Borowie.

8.         Przedstawienie „Rocznej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2014”.

9.         Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu za rok 2014 roku.

10.     Przedstawienie informacji Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu za rok 2014.

11.     Przedstawienie informacji z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2014 rok.

12.     Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

13.     Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                              /-/ Alicja Szaniawska