Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.         Otwarcie VII sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2015 roku.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinie „Kultura i sztuka”.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz nauczyciela wspomagającego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinasowanie może być przeznaczone.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2015-2024.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.

11.     Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

12.     Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

13.     Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                              /-/ Alicja Szaniawska