Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie  XIII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli.

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2015-2024

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

10.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                 /-/ Alicja Szaniawska