Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie  XV sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/55/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borowie”.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.

8.      Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

9.      Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                              /-/ Alicja Szaniawska