Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie  XVI sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2016.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2016-2030.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2016 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2015-2030.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

14.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

15.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

16.  Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                              /-/ Alicja Szaniawska