Zapraszam  na  XVII sesję Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
 18 września 2008 roku o godzinie 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu,
z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2008 rok.

5.      Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2008 roku.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borowie na lata 2008 - 2013”.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Borowie”.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH”.

11.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

12.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Albert Baran