ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 47 / 2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w następującym składzie:

Przewodnicząca
Marzena Nowak - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli

Zastęca Przewodniczącego
Ewa Wielgosz - wicedyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu

Członkowie zespołu:
Halina Trędak - specjalista pracy socjalnej
Bernadeta Serzysko - starszy pracownik socjalny
Urszula Mikulska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Katarzyna Kot - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem
Edward Dąbrowski - kierownik SP ZOZ w Borowiu
Anna Markowska - kurator rodzinny
Łukasz Rosłaniec - dzielnicowy w gminie Borowie Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie
Jarosław Barej - inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowiu
Marianna Włodarczyk - starsza pielęgniarka środowiskowa w SP ZOZ w Borowiu

Zarządzenie Nr 6 / 2015 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodiznie.
Zarządzenie Nr 95 / 2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szczegółowe warunki funkcjonowania oraz zasady powoływania i odwoływania członków zespołu określone są w w Uchwale Nr XV/76/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 30 stycznia 2012 roku

  Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
 1. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów, poprzez odtworzenie lub wzmocnienie jej funkcji.
 2. Zintegrowanie działań instytucji lokalnych.
 3. Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
  Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się:
 1. Inicjowaniem przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 2. Współdziałaniem z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażaniem rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 4. Monitoringiem i ewaluacją procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizacją zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borowie do 2015 roku.
 6. Edukacją społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizowaniem działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzeniem lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 8. Poprawą skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowaniem występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywnością podejmowanych działań.
 9. Inicjowaniem badań, diagnoz środowiskowych, opracowaniem ekspertyz, zbieraniem i analizą danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 10. Pomocą osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.