Gminne Dożynki Borowie 03.09.2006

      W dniu 03 września 2006 roku w gminie Borowie odbyły się gminne uroczystości dożynkowe. Obchody rozpoczęły się uroczystą dziękczynną mszą świętą odprawioną - w podziękowaniu za ciężką pracę rolników i tegoroczne plony - przez ks. proboszcza Jana Borkowskiego, który bardzo serdecznie podziękował wszystkim obecnym, a przede wszystkim rolnikom za ich codzienny trud włożony w pracę na roli, za przyniesione dary ołtarza i piękne wieńce dożynkowe. Liturgię słowa czytali Wójt Gminy Borowie Pan Wiesław Gąska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran. Zgodnie z tradycją podczas mszy św. nastąpiło poświęcenie misternie wykonanych wieńców dożynkowych oraz bochnów chleba. We mszy św. udział wzięli miejscowi mieszkańcy, rolnicy, sołtysi, radni i przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszeni goście Poseł na Sejm Stanisława Prządka, Starosta Garwoliński Stefan Gora, Burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Marciniuk, Przewodnicząca Rady Gminy Parysów Bożena Kwiatkowska, Sekretarz Gminy Miastków Kościelny Elżbieta Domaszczyńska i Gminy Pilawa Bernadeta Mikos, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Krawczyk, Kierownik Rejonowego Oddziału Doradztwa Rolniczego Maria Stefanowska, Kierownik Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Miętnem Urszula Kruszewska, Przewodnicząca Oddziału NSZZ Solidarność Mirosława Góźdź, Kierownik Oddziału GDDKiA Stefan Mazurek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Klemens Serzysko, Prezes Banku Spółdzielczego Roman Odalski, Dyrektor Banku PEKAO S.A. Alicja Czarnecka, Prezes Zarządu Gminnego PSL w Borowiu Ryszard Zawadka.
      Po mszy św. korowód dożynkowy wraz z uczestnikami przemaszerował ulicami Borowia do lokalu DISCO-POLO, gdzie odbyła się świecka część dożynek.

Na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy jako pierwsi, ogromny bochen chleba, przekazali Starostowie Dożynek Państwo Elżbieta i Sławomir Wielgosz – rolnicy ze wsi Gózd zajmujący się hodowlą bydła mlecznego, następnie delegacje z poszczególnych wsi na czele z radnymi Rady Gminy i sołtysami oraz delegacja z MONAR-u w Głoskowie.      Wójt Gminy w swoim wystąpieniu powiedział:Drodzy Rolnicy!
Dostojni Goście!
Szanowni Państwo!

      Dożynki to jeden z najpiękniejszych i najwymowniejszych dni każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Tradycyjnie już na początku września chcemy Wam rolnikom – mieszkańcom gminy Borowie podziękować za trud włożony w zbiory tegorocznych plonów, którymi obrodziła matka ziemia. Dlatego też cieszy liczna reprezentacja sołectw na dzisiejszych dożynkach. Jesteśmy świadkami przepięknych wieńców dożynkowych, okazałych bochnów chleba. Wyrażam uznanie i podziękowanie dla twórców tych arcydzieł.
      Dożynki są pełną symbolicznej wymowy uroczystością, która na trwałe wpisała się w tradycję obchodów święta plonów. Są ukoronowaniem wielomiesięcznych starań o to, by plony były jak najobfitsze.
      Dożynki mają długą tradycję na ziemiach polskich. Obchodzono je już w XVI wieku, kiedy rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Życzę Wam mieszkańcy i goście aby nigdy nie zabrakło nam tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba.
      Dla każdego mieszkańca wsi najważniejszą wartością była i nadal jest ziemia, jej uprawa i to co może ona w wyniku całorocznego trudu rąk ofiarować jej gospodarzowi – owoc ziemi jakim jest chleb. Wszystko co ziemia da stanowi podstawę egzystencji człowieka. Ziemia zatem, jak mówią rolnicy żywi człowieka ale w zamian, wymaga ciągłych starań, zabiegów, stałej adoracji i szacunku. Ten rok dla rolnika szczególnie był ciężki z uwagi na wielotygodniowy okres suszy a następnie opadów deszczu. Sprawiła ona, że plony płodów rolnych są dużo mniejsze a część rolników nie może je zebrać z uwagi na aurę. Rolnicy zastanawiają się jak utrzymać posiadane stada zwierząt. W miesiącu lipcu na wniosek władz lokalnych władze państwowe ogłosiły stan klęski żywiołowej a następnie powołane zostały komisje do oceny strat na skutek. suszy. Rząd zadeklarował daleko idącą pomoc w postaci dopłat do ziarna kwalifikowanego, kredyty preferencyjne, wypłatę jednorazowej zapomogi przez ośrodki pomocy społecznej i inną pomoc. Czy ta pomoc dotrze do rolników niebawem się przekonamy. Jakże wymowne jest w tym miejscu powiedzenie historycznego przywódcy ludowców Wincentego Witosa:

„W chłopie żyje i odradza się naród. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i dobrego państwa„

      Drodzy Rolnicy. Szanowni Zebrani!
      Gmina Borowie to typowa wiejska gmina zajmująca nieco ponad 8 tys. ha, z nieco ponad 5 tysiącami mieszkańców. Liczba gospodarstw rolnych wynosi około 850, średnia gospodarstwa wynosi 7 ha w przeważającej klasie gleb III i IVa. Wielu naszych rolników w ostatnich latach zmuszonych zostało do przystosowania swoich gospodarstw do warunków Unii Europejskiej. Na terenie gminy mamy wielu producentów mleka i trzody chlewnej. W/g danych OSM nasi rolnicy wyprodukowali blisko 8 mln. litrów mleka, co stawia naszą gminę na I miejscu w powiecie garwolińskim. Należy wspomnieć i o tych rolnikach, którzy z uwagi na brak możliwości nie przystosowali swoich gospodarstw i zaprzestali bądź w niedługim czasie zaprzestaną produkcji rolnej. Tym rolnikom niezbędna jest pomoc państwa, w celu zmiany i przystosowania do innego zawodu.


      Szanowni Państwo
      Zmienia się Polska, zmienia się polska wieś, zmienia się także nasza gmina. Od lat samorząd gminy angażuje znaczne środki finansowe dzięki czemu mogło być zrealizowanych wiele inwestycji. takich jak pełne zwodociągowanie gospodarstw w gminie, kapitalne remonty obiektów szkolnych, kulturalnych, pełna telefonizacja gminy, umożliwienie mieszkańcom stałego dostępu do internetu, bezpłatne korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji i Centrum Informacji Młodzieżowej, budowa wielu kilometrów dróg o nawierzchni bitumicznej, wybudowanie chodników, zmodernizowanie oświetlenia ulicznego, modernizacja drogi krajowej przebiegającej przez gminę i inne ważne zadania. Również w bieżącym roku prowadzonych jest szereg inwestycji. Najważniejszą z nich jest zapewne budowa gminnej oczyszczalni ścieków, która niedawno została uruchomiona oraz 10 km odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dla około 230 odbiorców, który jest w trakcie realizacji a jej zakończenie planowane jest na koniec półrocza przyszłego roku. Koszt tego zadania to kwota ponad 5 mln zł W maju oddano do użytku nowe skrzydło Publicznego Gimnazjum, w którym powstało 8 klasopracowni oraz sanitariaty. Koszt tego zadania łącznie w kompleksowym wyposażeniem to kwota 1,3 mln zł. Niedawno rozpoczęta została budowa pełnowymiarowej hali sportowej wraz z kręgielnią przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu. Planowane zakończenie przewidziane jest na październik 2007 roku. Koszt tego zadania to kwota ponad 3 mln zł. W ciągu ostatnich 3 lat poddany został modernizacji i rozbudowie budynek w którym ma siedzibę Urząd Gminy. Niedawno zakończone zostały prace związane z kapitalnym remontem Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli polegające między innymi na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wymianie podłóg, wykonaniu docieplenia i nowej elewacji budynku. Koszt tego zadania to kwota 240 tys. zł. W br. wykonany został także projekt sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Głoskowie. Dzięki uzyskanym środkom od Ministra Kultury możliwe było zakupienie nowego, pełnego wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz zakup 38 kompletów strojów ludowych dla zespołów ludowych; Lalinianek, Iwowianek, Chrominianek i Brzuzanek. Niedawno także zakończono kapitalny remont gminnego ośrodka kultury , wykonano bądź w najbliższym czasie rozpocznie się modernizacja wielu kilometrów dróg gminnych w Brzuskowoli, Gościewiczu, Lalinach, Głoskowie i Dudce. Koszt tych zadań drogowych to kwota 800 tys. zł. W najbliższych dniach rozpocznie się termomodernizacja starej części budynku Gimnazjum w Borowiu. Wykonany został także projekt adaptacji i nadbudowy w wyniku czego powstanie nowy kompleks kuchenno świetlicowy na potrzeby szkoły podstawowej i Gimnazjum w Borowiu. W trosce o niepełnosprawnych uczniów za pozyskane środki finansowe zakupiony zostanie samochód przystosowany dla osób niepełnosprawnych a borowska jednostka OSP otrzyma niebawem nowy lekki samochód bojowy. Trudno nie wspomnieć o realizowanej w cyklu 2 letnim budowie ponad 2 km odcinka chodnika dla pieszych w Głoskowie, którego koszt wynosi 650 tys. zł. Rozpocznie się także niebawem opracowywanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 60 km dla całej gminy Borowie.

      Szanowni Państwo,
      Samorząd gminy realizuje jeszcze wiele innych inwestycji i zadań, wszystko to czynimy dla naszych mieszkańców. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z radnymi rady Gminy. Oni rozumieją potrzeby swoich mieszkańców, dlatego też wspierali mnie w realizacji tych zadań. Możliwe to było również dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami i urzędami, między innymi Urzędem Marszałkowskim, GDDKiA w Warszawie, WFOŚiGW, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, Ministerstwem Kultury, Ministerstwem Sportu, Woj. Zw. OSP, i innymi których tu długo by wymieniać.

      Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy,
      Wielu mieszkańców pyta mnie czy będę brał udział w nadchodzących wyborach samorządowych. Korzystając z tej okazji chciałbym udzielić odpowiedzi. Pomimo wielu przeciwności i utrudnień, o których zapewne Państwo słyszeli i o czym donosi prasa, chcę powiedzieć, że tak, będę brał udział w wyborach samorządowych i kandydował na urząd Wójta Gminy Borowie. Widzę swoje miejsce w tej gminie i chcę dalej służyć mieszkańcom mojej gminy. W tej gminie choć tak dużo już zrobiono to jeszcze jest wiele do zrobienia. Uczynię wszystko aby na gminę Borowie patrzono z zachwytem i podziwem, aby była wzorem dla innych samorządów w powiecie garwolińskim. Myślę, że swoją dotychczasową pracą udowodniłem, że można skutecznie pracować i odnosić sukcesy. Proszę mieszkańców mojej gminy o zaufanie i oddanie głosu w nadchodzących wyborach na moją osobę i kandydatów na radnych ze mną kandydujących.

      Szanowni Państwo!
      Przed chwilą otrzymaliśmy z Panem Przewodniczącym Rady Gminy z rąk Starostów dzisiejszych dożynek, pachnący wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej borowskiej ziemi. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar. Ziarno zbóż i z niego wypieczony chleb jest wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka. Jest to również wyobrażenie Waszego trudu Drodzy Rolnicy. Życzę aby ten dożynkowy bochen chleba był z każdym rokiem coraz bardziej dorodny a warunki pracy i życia na wsi coraz lepsze.
      Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem.
      Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi.
      My również z Panem Przewodniczącym Rady Gminy chcemy się tym chlebem podzielić ze wszystkimi uczestnikami dzisiejszego święta. Niech chleba nigdy i nikomu nie zabraknie.
      Swoje wystąpienie chciałbym zakończyć słowami naszego wielkiego polaka, Jana Pawła II, który powiedział:

      „ Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada,
      lecz przez to, kim jest,
      nie przez to, co ma,
      lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      Szczęść Boże dla Waszej trudnej i ciężkiej pracy.


      W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Pani Stanisława Prządka, Przedstawiciel Biura Poselskiego Mariana Piłki Pani Elżbieta Woźniak-Sionek, Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Marciniuk.
      Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi.

      Po części oficjalnej zebrani goście, uczestnicząc w części artystycznej obchodów dożynkowych, mogli podziwiać talent i umiejętności wokalno-taneczne Gminnych Zespołów Ludowych: Lalinianek z Lalin, Iwowianek z Iwowego, Chrominianek z Chromina oraz Borowianek z Brzuzy. W trakcie występów zespoły ubrane w nowe przepiękne stroje ludowe śpiewały min. o problemach i troskach, podkreślały także osiągnięcia inwestycyjne w ich miejscowościach w ostatnich latach. Punktem odniesienia występów było nawiązywanie do tradycji dożynkowych.
      W przerwie między występami zostały wręczone puchary dla trzech największych producentów mleka z terenu gminy Borowie. Największym dostawcą mleka jest Pan Mirosław Baran z Nowej Brzuzy (18 miejsce w OSM Garwolin), drugie miejsce Pan Sławomir Wielgosz z Gozdu, tegoroczny starosta dożynek (29 miejsce w OSM Garwolin), a trzecie miejsce Pan Wiesław Szeląg z Iwowego (54 miejsce w OSM Garwolin).Statuetki wręczył V-ce Prezes OSM Garwolin Pan Stanisław Zawadka wraz z Wójtem i Przewodniczącym Rady.


      Na zakończenie występów artystycznych, zespoły ludowe gorąco podziękowały Wójtowi Gminy za nowo zakupione stroje ludowe, wręczyły kosz czerwonych róż oraz odśpiewaly tradycyjne sto lat.      Ostatnim punktem tegorocznych dożynek, a zarazem podsumowaniem doskonale przygotowanych występów była wieczorna zabawa taneczna zorganizowana prze OSP w Borowiu.

<< wstecz