Z kroniki Urzędu Gminy Borowie

      W dniu 29 listopada 1972 roku została uchwalona przez Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ustawa o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 49 poz. 312 z dnia 1 grudnia 1972 roku.
      Art. 1 ust. 1 wymienionej ustawy mówi: „Tworzy się Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich, stwarzające ze względu na swoje rozmiary, potencjał gospodarczy i urządzenia odpowiednie warunki dla kierowania rozwojem gospodarczym i społeczno-kulturalnym oraz dla zaspokajania potrzeb mieszkańców”.
      Art. 1 ust 2 mówi: „Znosi się dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady”. Wojewódzka Rada Narodowa w Warszawie działając na podstawie art. 101 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 49 poz. 314 z 1972 roku) utworzyła w Borowiu gminę wydając akt erekcyjny w brzmieniu: „Wojewódzka Rada Narodowa w Warszawie. Na podstawie art. 101 ust 1 z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, z 1972 roku pozycja 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 roku tworzy się w powiecie garwolińskim Gminę Borowie. Przewodniczący sesji podpis nie czytelny. Przewodniczący Prezydium podpis nie czytelny. Wyciśnięta pieczęć okrągła z godłem i z napisem w obwodzie: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, Warszawa, dnia 1 stycznia 1973 roku”.
      W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej do terenu byłej gromady Borowie doszły wsie Dudka, Głosków, Łętów i Wilchta z byłej gromady Głosków oraz z byłej gromady Iwowe powiat Mińsk Mazowiecki wsie: Iwowe, Laliny i Łopacianka. Obecnie teren Gminy Borowie obejmuje obszar 8 038 ha, 19 wsi sołeckich z ogólną ilością ludności 5 316 osób.
      Skład osobowy pierwszej Gminy Rady Narodowej w Borowiu składał się z 53 osób to znaczy ze składów wszystkich radnych byłych gromadzkich rad narodowych. Pierwsza sesja plenarna Gminnej Rady Narodowej w Borowiu odbyła się w dniu 3 stycznia 1973 roku, na której wybrano przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej Obywatela Władysława Zboinę rolnika członka ZSL, na zastępcę przewodniczącego wybrano Obywatela Henryka Kargola dyrektora szkoły w Borowiu. Na członków prezydium GRN wybrano Obywatela Piotra Piekarskiego, Henryka Łodygę, Jana Kowalczyka i Władysława Ćwieka. Członkowie prezydium GRN piastowali jednocześnie przewodniczący poszczególnych Komisji Rady. Na tejże sesji Rady powołano cztery składy stałych komisji Rady.
      Naczelnikiem Gminy mianowano Obywatela Kazimierza Barana, sekretarzem biura Obywatelkę Halinę Gasek. Gminna Rada Narodowa swą pracę opiera na podstawie regulaminu pracy rady oraz uchwalanych corocznie planach pracy.
      W dniu 30 stycznia 1973 roku Gminna Rada Narodowa na plenarnym posiedzeniu uchwaliła plan rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy na rok 1973, budżet Gminy na rok 1973, który opiewa na kwotę 3 332 200,- zł oraz plan funduszu gminnego opiewający na kwotę 560 00,- zł.

W dniu 5 kwietnia 1973 roku Gminna Rada Narodowa na sesji rozpatrywała sprawy:

 1. uchwalenia wysokości stawek w funduszu gminnego (gdzie zachowano 3% od przychodowości od rolników).
 2. sprawy przeciwpożarowe i porządku publicznego.
 3. sprawy dotyczące rolnictwa.

      W dniu 22 lipca 1973 roku zorganizowano uroczystą sesję związaną ze świętem Odrodzenia Polski Ludowej. W dniu 11 czerwca 1973 roku na cmentarzu w Borowiu zostały złożone prochy sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Waltera (Władysława) Nurzyńskiego zmarłego w dniu 25 maja 1963 roku w Miami USA. Rodaka z Borowia, który przebywał w USA fundatora biblioteki w Borowiu. W dniu 23 września 1973 roku odbyła się Sesja Gminnej Rady Narodowej, na której omawiano sprawy: realizacji planu społeczno-gospodarczego w 1973 roku oraz uchwalono wysokość stawek funduszu gminnego na 1974 rok (uchwalono 3%).
      W dniu 22 listopada 1973 roku na sesji Gminnej Rady Narodowej omawiano działalność ośrodka zdrowia, sprawy opieki społecznej, sprawy młodzieżowe. W dniu 27 sierpnia 1973 roku wręczono w formie uroczystej 35 osobom, które ukończyły osiemnaście lat życia dowody osobiste.
      W 1973 roku oddano do użytku 350 mb odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej od wsi Chromin do Lalin. W dniu 9 grudnia 1973 roku odbyły się wybory do rad narodowych wszystkich stopni. Na terenie Gminy Borowie wybory odbywały się w czterech lokalach wyborczych: Borowie, Brzuskowola, Głosków i Iwowe. Do gminnej rady narodowej wybrano 30 radnych a do powiatowej rady narodowej z terenu Gminy Borowie wybrano 4 radnych. Pierwsza plenarna sesja nowej Kadencji Rady odbyła się w dniu 20 grudnia 1973 roku w lokalu szkoły podstawowej w Borowiu. Ze składu osobowego 30 radnych wybrano: przewodniczącym gminnej rady narodowej Obywatela Henryka Kargola dyrektora szkoły w Borowiu, na zastępców: Stanisława Bartosiewicza i Mieczysława Kanię. Członkami prezydium zostali: Kazimierz Baranek, Bohdan Zboina, Henryk Sabak, Stanisław Baraniecki. Również na tej sesji powołano cztery stałe Komisje Rady:

 1. Komisja rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia
 2. Komisja rolnictwa
 3. Komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych
 4. Komisja ładu i porządku publicznego.
W dniu 22 stycznia 1974 roku na sesji Gminy Rady Narodowej rozpatrywano sprawy:
 1. Uchwalenie planu rozwoju społeczno-gospodarczego na 1974 rok.
 2. Uchwalenie budżetu gminy i planu funduszu gminnego na 1974 rok.
 3. Uchwalenie planu pracy rady na 1974 rok.
 4. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 1974 rok.
W dniu 28 marca 1974 roku na sesji plenarnej rozpatrywano sprawy:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu i funduszu gminnego za 1973 roku
 2. Uchwalenie nadwyżki budżetowej z 1973 roku
 3. Sprawozdanie z wykonania plan rozwoju społeczno-gospodarczego za 1973 rok.
 4. Sprawy rolnictwa.

      W dniu 9 czerwca 1974 roku przez Gminny komitet Frontu Jedności Narodu i Urząd Gminy w Borowiu została zorganizowana uroczystość poświęcona XXX-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Uroczystość odbyła się w Sali widowiskowej Biblioteki Gminnej w Borowiu. W uroczystości wzięła udział miejscowa ludność (około 300 osób).

  Program uroczystości składał się z:
 1. Referat okolicznościowy wygłoszony przez sekretarza KG PZPR – Kazimierza Baranka
 2. Wręczenie dyplomów uznania dla wyróżniających się rolników z terenu Gminy.
 3. Część artystyczna w wykonaniu miejscowych Kół Gospodyń i młodzieży szkół podstawowych w Borowiu i Brzuskowoli.
      W miesiącu lipcu 1974 roku wręczono Ochotniczej StrażyPpożarnej w Iwowem sztandar ufundowany przez miejscową ludność.

      W dniu 4 września 1974 roku powstał pożar u Ob. Olczaka Tadeusza zamieszkałego w Gościewiczu od iskrzenia prądu elektrycznego, spłonął dach na domu mieszkalnym. Również w miesiącu wrześniu 1974 roku zapalił się dach na domu mieszkalnym u Jakubika Zygmunta, od instalacji elektrycznej, pożar stłumiono w czas.

      W dniu 27 września 1974 roku na sesji Gminnej Rady Narodowej rozpatrywano sprawy:

 1. Realizacja planu społeczno-gospodarczego Gminy za pierwsze półrocze 1974 roku.
 2. Sprawy zdrowia i opieki społecznej.
 3. Sprawy skupu i kontraktacji.
  Na tejże sesji wręczono dziewięciu rolnikom odznaczenia państwowe.
      W dniu 11 listopada 1974 roku z przyczyn nieustalonych wybuchł pożar we wsi Borowie i spaliły się zabudowania gospodarcze u pięciu rolników, spaliły się również stodoły ze zbiorami.
  Pokrzywdzeni rolnicy:
 1. Baran Mieczysław
 2. Stułka Stanisław i Stanisława
 3. Głasek Władysław
 4. Nurzyńska Maria
 5. Kret Eugenia
W dniu 30 grudnia 1974 roku na sesji Gminnej Rady Narodowej omawiano sprawy:
 1. Uchwalenie planu rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy na rok 1975.
 2. Uchwalenie wysokości i stawek wpłat na fundusz gminny.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy na 1975 rok.
 4. Uchwalenie planu pracy Rady na 1975 rok.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 1975 rok.
W dniu 20 lutego 1975 roku odbyła się sesja Gminnej Rady Narodowej, na której omawiano sprawy:
 1. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji budżetu i funduszu gminnego za 1974 rok.
 2. Analiza wykonania planu społeczno-gospodarczego Gminy za 1974 rok.
 3. Uzupełnienie składu osobowego Społecznej Komisji Pojednawczej.
 4. Interpelacje i wolne wnioski.
W dniu 15 maja 1975 roku na sesji Gminnej Rady Narodowej omawiano sprawy:
 1. Sprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy.
 2. Sprawy przeciwpożarowe.
 3. Realizacja zadań w rolnictwie.
 4. Sprawy handlu i zaopatrzenia.
 5. Uchwalenie nadwyżki budżetowej z 1974 roku.
 6. Interpelacje i wolne wnioski.

      Sejm PRL na plenarnym posiedzeniu w dniu 18 maja 1975 roku uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych:
Artykuł 1 wymienionej ustawy mówi:
„1. Wprowadza się dwustopniowy podział administracyjny Państwa na jednostki stopnia podstawowego i stopnia wojewódzkiego.
2. Jednostkami podziału administracyjnego stopnia podstawowego są Gminy i miasta oraz dzielnice większych miast.
3. Jednostkami podziału administracyjnego stopnia wojewódzkiego są województwa, miasto Stołeczne Warszawa, miasto Kraków, miasto Łódź i miasto Wrocław”. W wyniku, czego powołano 49 województw. W myśl nowego podziału administracyjnego powiat garwoliński jak i również gminę Borowie włączono w skład województwa siedleckiego. Z dniem 1 czerwca 1975 roku przestały działać powiaty jako jednostki administracyjne, natomiast z dniem 1 czerwca 1975 roku rozpoczęły swoją działalność nowo powołane województwa. W dniu 31 sierpnia 1975 roku zostały zorganizowane gminne dożynki, które odbyły się we wsi Chromin, w których wzięła udział okoliczna ludność i miejscowe władze.

W dniu 23 września 1975 roku odbyła się sesja Gminnej Rady Narodowej w Borowiu na której omawiane były sprawy:

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Informacja o realizacji planu społeczno-gospodarczego i budżetu Gminy za I półrocze 1975 roku.
 3. Bieżące sprawy w rolnictwie.
 4. Uchwalenie wysokości i stawek na fundusz gminny na 1976 rok.
 5. Interpelacje i wolne wnioski.

      W dniu 9 października 1975 roku we wsi Brzuskowoli w zabudowaniach Ob. Teresy Gasek wybuchł pożar w wyniku czego, spaliła się stodoła, obora i chlewy. Oraz u sąsiada Mućko Stanisława spalił się dach na oborze. Przyczyn pożaru nie ustalono.
      W dniu 30 grudnia 1975 roku odbyła się Sesja Gminnej Komisji Rady Narodowej, na której omawiane były sprawy:

 1. Wręczenie odznaczeń państwowych.
 2. Uchwalenie planu społeczno-gospodarczego Gminy na 1976 rok.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy i planu funduszu gminnego na 1976 rok.
 4. Informacje o załatwieniu skarg i wniosków.
 5. Uchwalenie planu pracy rady na 1976 rok.
 6. Zatwierdzenie planów pracy komisji na 1976 rok.
      W dniu 27 lutego 1976 roku odbyła się sesja Gminnej Rady Narodowej w Borowiu, na której omawiano sprawy:
 1. Analiza wykonania planu społeczno-gospodarczego gminy na rok 1975.
 2. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji budżetu i funduszu gminnego za rok 1975.
 3. Przygotowanie do wiosennej akcji siewnej.
 4. Analiza projektu „Gminnego programu wykorzystania rezerw”.

      W dniu 30 maja 1976 roku Zarząd Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Urzędem Gminy w Borowiu, we wsi Gościewicz został przeprowadzony przegląd jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. W przeglądzie wzięło udział 9 jednostek OSP z udziałem 120 członków. Na tej uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla członków OSP.
      W dniu 25 czerwca 1976 roku wybuchł pożar we wsi Brzuza Stara, spaliły się budynki gospodarcze: stodoła i obora u Ob. Barana Władysława, przyczyn nie ustalono.
W dniu 21 lipca 1976 roku odbyła się uroczysta sesja Gminnej Rady Narodowej z okazji Święta Odrodzenia Polski z porządkiem obrad:

 1. Referat okolicznościowy
 2. Część artystyczna.

      W dniu 29 sierpnia 1975 roku zorganizowano gminne dożynki, które odbyły się we wsi Borowie. W uroczystościach dożynkowych wzięła licznie udział okoliczna ludność. W dniu 5 października 1976 roku odbyła się sesja Gminnej Rady Narodowej, na której omawiano sprawy:

 1. Wręczenie odznaczeń.
 2. Wybór ławników i członków kolegium.
 3. Informacja o realizacji planu społeczno-gospodarczego gminy za I półrocze 1976 roku.
 4. Informacje o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 1976 roku.
 5. Uchwalenie wysokości stawek na fundusz gminny i ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów.
 6. Załatwianie indywidualnych spraw obywateli.
 7. Informacji o pracy SKR w Borowiu.
 8. Sprawy różne.

<< wstecz