Gospodarka odpadami w oparciu o nową ustawę

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Borowie, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01.07.2013 r. Gmina przejmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za opłaty ustalone przez Radę Gminy. Gmina przeprowadziła przetarg, w którym wyłoniła wykonawcę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowie. Spośród firm składających oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08 – 400 Garwolin.
Ponadto informuję, iż firma EKO LIDER odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców Gminy Borowie w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOROWIE NA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016R.

DATY ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH (PROSIMY O WYSTAWIENIE ŚMIECI PRZED GODZINĄ 7 RANO PRZED POSESJĘ)

DATY ODBIERANIA ODPADÓW W PSZOK
W GODZ. 8:00-16.00 PRZY CMENTARZU

05.01.2016r

26.01.2016r

02.02.2016r

02.02.2016r

01.03.2016r

01.03.2016r

05.04.2016r

05.04.2016r

04.05.2016r

04.05.2016r

07.06.2016r

07.06.2016r

05.07.2016r

05.07.2016r

02.08.2016r

02.08.2016r

06.09.2016r

06.09.2016r

04.10.2016r

04.10.2016r

02.11.2016r

02.11.2016r

06.12.2016r

06.12.2016r

·  Zasady segregacji odpadów.

·  Prawo lokalne.

·  UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 17 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

·  UCHWAŁA Nr XLII/236/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.

·  UCHWAŁA Nr XLII/237/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

·  Uchwała Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie”

·  UCHWAŁA Nr XXIV/131/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie

·  UCHWAŁA Nr XXIV/130/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

·  UCHWAŁA Nr XXIV/129/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

·  UCHWAŁA Nr XXIV/128/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.

·  Dokumenty do pobrania.

·  Deklaracja

·  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości