Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\po_kl1.jpg

 

„Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
w Gminie Borowie”

 

 

 

Drodzy rodzice !!!

 

Gmina Borowie otrzymała dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację Projektu edukacyjnego pn. „Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej i pomoc grupom dzieci napotykających bariery ekonomiczne i społeczne w dostępie do edukacji, dzięki wsparciu działających i utworzeniu nowych placówek przedszkolnych u 194 dzieci w wieku 3-5 lat, w okresie od sierpnia 2011 r. do lipca 2013 r.

Cele szczegółowe projektu:

-    podniesienie umiejętności artystycznych i społecznych oraz umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających przyszłą edukację, u 194 dzieci objętych projektem, w okresie jego realizacji;

-    wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, w wieku 3-4 lat, z 4 jednostek przedszkolnych, w okresie realizacji projektu;

-    wdrożenie wieloletniego programu rozwoju przedszkoli w Gminie w okresie 24 miesięcy realizacji projektu;

-    zapewnienie zajęć dzieciom niepełnosprawnym objętych edukacją przedszkolną w Gminie Borowie.

Okres realizacji projektu: 01.08.2011 – 26.07.2013

Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku 3-4 lat, zaś od roku szkolnego 2012/2013 również dzieci 5-letnie, uczęszczające do przedszkoli w Gminie Borowie oraz pośrednio rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, zaangażowani w realizację zadań w projekcie a także nauczyciele opiekujący się dziećmi i prowadzący zajęcia.

Wsparcie dla grupy docelowej zaplanowane w ramach projektu to: utworzenie dodatkowego punktu przedszkolnego w Iwowem oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki; zajęcia z języka angielskiego; zajęcia logopedyczne; zajęcia muzyczne; zajęcia plastyczne; zajęcia artystyczne; zajęcia komputerowe; zajęcia z pedagogiem; warsztaty dla rodziców; zajęcia dotyczące bezpieczeństwa.

Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną wycieczki oraz zakupione zostaną pomoce edukacyjne dla dzieci a także wyposażenie sal edukacyjnych.

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach przedszkolnych, w publicznych placówkach oświatowych, mają możliwość wzięcia udziału w bloku bezpłatnych zajęć, do których należą:

a)   zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki – 192 godz./rok szk.;

b)   zajęcia z języka angielskiego – 192 godz./rok szk.;

c)   zajęcia logopedyczne – 192 godz./rok szk.;

d)   zajęcia muzyczne – 192 godz./rok szk.;

e)   zajęcia plastyczne – 192 godz./rok szk.;

f)    zajęcia artystyczne – 192 godz./rok szk.;

g)   zajęcia komputerowe – 192 godz./rok szk.;

h)  zajęcia z pedagogiem – 192 godz./rok szk.;

i)    warsztaty dla rodziców – 30 godz./rok szk.;

j)     zajęcia dotyczące bezpieczeństwa (w tym spotkanie z funkcjonariuszem/funkcjonariuszką policji i straży)  – 12 godz./rok szk.

Czas trwania zajęć obejmuje rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013.

 

Zajęcia merytoryczne

Rodzaj zajęć

Liczba godzin przypadająca na każdą grupę wiekową w poszczególnych placówkach (godz./rok szkolny)

Borowie

Brzuskowola

Głosków

Iwowe

1 grupa

2 grupa

1 grupa

1 grupa

2 grupa

1 grupa

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki

32

32

32

32

32

32

zajęcia z języka angielskiego

32

32

32

32

32

32

zajęcia logopedyczne

32

32

32

32

32

32

zajęcia muzyczne

32

32

32

32

32

32

zajęcia plastyczne

32

32

32

32

32

32

zajęcia artystyczne

32

32

32

32

32

32

zajęcia komputerowe

32

32

32

32

32

32

zajęcia z pedagogiem

32

32

32

32

32

32

warsztaty dla rodziców

5

5

5

5

5

5

zajęcia dotyczące bezpieczeństwa

2

2

2

2

2

2

 

Opis zajęć towarzyszących:

1.     Program adaptacyjny „Pierwszy krok” - zajęcia z pedagogiem mające na celu integrację dzieci w zespole przedszkolnym, pokonywanie trudności w nowych sytuacjach a także pedagogizację rodziców. W ramach projektu przewidziano również atrakcje przedszkolne, w postaci zwiedzania lokalnych zabytków, poznawania lokalnej historii i tradycyjnych zawodów, także tych wykonywanych przez ludzi dawniej. Przeprowadzona będzie nauka umiejętności prowadzenia rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Dzieci zapoznawane będą z warunkami życia na wsi w dawnych czasach oraz poznają warsztaty pracy miejscowych artystów. Odbywały się będą także prezentacje strojów ludowych, muzyki, tańców i gwary miejscowej. W ramach programu dwa razy w semestrze przeprowadzone zostaną wycieczki.

2.     Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa służyć będą kształtowaniu postaw i zachowań dzieci, umożliwiających unikanie zagrożeń, minimalizowanie ich oraz szukanie obrony i pomocy. Zajęcia o tej tematyce prowadzone będą raz w semestrze przez funkcjonariusza/funkcjonariuszki policji i straży , które mają na celu nauczyć dzieci zasad bezpieczeństwa na drogach, zachowania wobec takich zagrożeń jak: lód, woda, pies, pożar, obcy ludzie.

3.     Warsztaty dla dzieci z udziałem rodziców – zajęcia mające na celu zapoznanie ze sposobami i formami efektywnej pracy z dziećmi, wdrażanie do współodpowiedzialności za wychowanie i nauczanie dziecka, poznanie przez rodziców zagrożeń czyhających na dzieci we współczesnym świecie oraz wypracowanie metod i form pracy zapobiegających uzależnieniom dzieci np. od komputera, TV, telefonu. Zajęcia o tej tematyce przeprowadzone zostaną przez pedagoga dwa razy w roku szkolnym.

UWAGA !!!

Wszyscy rodzice zainteresowani uczestnictwem dziecka w bloku bezpłatnych zajęć przedszkolnych zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych !!!

Deklaracja oraz Oświadczenie dostępne są u dyrektorów placówek oraz zamieszczone zostały poniżej do pobrania.

Powyższe dokumenty – po wypełnieniu i podpisaniu, powinny być dostarczone do dyrektora placówki przedszkolnej.

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu prowadzone są we wszystkich publicznych placówkach przedszkolnych mieszczących się na terenie gminy Borowie, czyli w przedszkolu w Borowiu, Brzuskowoli, Głoskowie oraz Iwowem.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału dzieci w bezpłatnych zajęciach dostępne są u dyrektorów placówek przedszkolnych oraz w Biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Borowie.

 

Biuro projektu:

Urząd Gminy Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

tel. 25 685-90-70, fax. 25 685-90-72

e-mail: artur.borowie@home.pl

 

 

Galeria zdjęć

·  Zdjęcia z zajęć zorganizowanych w ramach projektu w Publicznym Przedszkolu "Jaś i Małgosia" w Borowiu

·  Zdjęcia z zajęć zorganizowanych w ramach projektu w Publicznym Przedszkolu w Głoskowie

·  Zdjęcia z zajęć zorganizowanych w ramach projektu w Publicznym Przedszkolu w Brzuskowoli

·  Zdjęcia z zajęć zorganizowanych w ramach projektu w Publicznym Przedszkolu w Iwowem

„Człowiek - najlepsza inwestycja”

 

Dokumenty do pobrania:
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifREGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifANEKS NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifOŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifFormularz zgłoszeniowy, stanowiący deklarację uczestnictwa w projekcie Nr POKL.09.01.01-14-081/11, pt. „Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie” w roku szkolnym 2012/2013
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifFormularz zgłoszeniowy, stanowiący deklarację uczestnictwa w projekcie Nr POKL.09.01.01-14-081/11, pt. „Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie” w roku szkolnym 2011/2012

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
znajdują się na stronie: www.efs.gov.pl

Powrót