Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie zrealizowała projekt pn.

„Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.1: Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie 15.06.2009r. – 15.02.2011r.

Beneficjent: Gmina Borowie.

Cel projektu: poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Borowie oraz innych gmin powiatu garwolińskiego.

Zakres projektu: Przebudowa pomieszczeń przychodni w celu uzyskania większej powierzchni na gabinety lekarskie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Na parterze utworzone zostały dwa specjalistyczne gabinety lekarskie: ginekologiczny (z zapleczem i pomieszczeniem higieny intymnej) i stomatologiczny oraz pomieszczenia towarzyszące – poczekalnia, WC dla pacjentów (w tym osób niepełnosprawnych) oraz gabinet położnej. Wykonana została instalacja informatyczna oraz przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową, kanalizacyjną oraz wodociągową. Wykonana została zewnętrzna elewacja wraz z wymianą okien i drzwi. Wszystkie gabinety wyposażono w nowoczesne urządzenia i sprzęt m.in.: elektrokardiograf wraz z wózkiem oraz holter do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi z oprogramowaniem, trzema rejestratorami, umożliwiającymi jednoczesne badanie trzech pacjentów, fotel ginekologiczny, USG z trzema sondami, kolposkop (specjalistyczne urządzenie do badań ginekologicznych), autoklaw (wyposażenie gabinetu stomatologicznego, służy do sterylizacji narzędzi), konsoletę lekarza stomatologa (narzędzie pracy stomatologa), radiograf i aparat RTG (do gabinetu stomatologicznego). Zakupiono także zestaw reanimacyjny niezbędny do ratowania życia w nagłych przypadkach takich jak wypadek, zawał czy zatrucie.

 

Przebieg realizacji projektu: Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 06 października 2008 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i w dniu 19 stycznia 2010 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania zdobywając największą liczbę punktów w ramach konkursu i uplasował się na pierwszym miejscu wśród wszystkich złożonych wniosków z terenu województwa mazowieckiego.

Dnia 12 kwietnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy Gminą Borowie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zawarta została umowa o dofinansowanie projektu.

Procedury przetargowe polegające na wyborze Wykonawców zadania rozpoczęły się 17 września 2009 r. a zakończyły 11 maja 2010 r. Następnie zostały podpisane umowy z Wykonawcami zadania.

Realizacja zadania trwała od 15 czerwca 2009 roku do 15 lutego 2011 roku. Zakres robót został wykonany zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu.

Postęp prac  można śledzić w galerii nr 1 , galerii nr 2 oraz galerii nr 3

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Powrót