Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie realizuje projekt pn.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Borowie

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.1: Gospodarka wodno-ściekowa

Całkowita wartość projektu: 4 117 737,36 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 647 561,61 zł

Okres realizacji: 2013 –2015

Cel projektu: Ochrona środowiska naturalnego, w tym zasobów wód oraz poprawa warunków życia i spójności społecznej i gospodarczej w gminie Borowie. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę stopnia wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną, zwiększenie jej spójność przestrzenną w tym zakresie z innymi obszarami województwa oraz poprawę atrakcyjności obszaru w opinii obecnych i przyszłych mieszkańców, a także potencjalnych inwestorów. Realizacja tego celu będzie zrealizowana poprzez zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i mieszkańców dostępu do wody pitnej i odbioru ścieków i jest zgodna z przyjętą polityką władz lokalnych, które dążą do zrównoważonego rozwoju całej gminy. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowego odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielnej oraz zastosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii oczyszczania ścieków i rozbudowę oczyszczani ścieków w Borowiu do przepustowości 530m3/d.

Zakres projektu: Projekt składa się z 2 elementów:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu

Lokalizacja oczyszczalni ścieków mieści się Borowiu. Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rzeki Borowianka. Zadanie obejmuje rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni do przepustowości 530m3/d, zapewniającą oczyszczenie ścieków do parametrów zgodnych z przepisami.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą:

a)  Elementy rozbudowywane

-punkt zlewny ścieków dowożonych

-pompownia główna ze stacją pomp zatapialnych

-pomiar ilości ścieków oczyszczonych i wylot do odbiornika

b)  Budowa drugiego ciągu technologicznego

-     wstępne mechaniczne podczyszczanie cieków

-     oczyszczanie biologiczne ścieków

-     budynek dmuchaw

-     zagęszczenie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego

c)  Stacja mechanicznego odwadniania osadu

d)  Stacja wapniowania osadu odwodnionego

e)  Automatyzacja stacji.

 

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielnej.

Lokalizacja sieci wodno-kanal. obejmuje ul. Zielną w Borowiu wraz z działkami, na których są oraz będą nowe budynki.

W ramach zadania wybudowano 478 m. sieci wodociągowej oraz 382 m. sieci kanalizacyjnej. Sieć służy podłączeniu 15 nowych posesji w ulicy Zielnej, w miarę ich budowy. Oba odcinki sieci zostały włączone do głównej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w roku 2014, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

 

Przebieg realizacji projektu: Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 12 listopada 2014 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i w dniu 23 grudnia 2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania.

Dnia 20 marca 2015 r. w Warszawie pomiędzy Gminą Borowie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zawarta została umowa o dofinansowanie projektu.

Następnie rozpoczęły się procedury przetargowe polegające na wyborze Wykonawcy. Wykonawcą zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zielnej w miejscowości Borowie została firma BUDOKAN Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjno – Inżynierskich z Łosic. Natomiast Wykonawcą zadania Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Borowie, gm. Borowie została firma AQUA Sp. z o. o. z Tomaszowic.

Wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

                                                                                

Postęp prac  można śledzić na stronie internetowej Urzędu Gminy

 • Galeria zdjęć - rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Borowiu
 • Galeria zdjęć - zakończona inwestycja rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Borowiu
 • Galeria zdjęć - Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą


   

   

   

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu