Zaświadczenia i wnioski


PODATKI I OPŁATY
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WNIOSEK DOTYCZĄCY NADPŁATY

 1. Wzór IN-1 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wzór DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wzór ZN-1/A danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wzór ZN-1/B danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wzór IR-1/B informacji o gruntach, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Wzór DR-1 deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Wzór ZR-1/A danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Wzór ZR-1/B danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Wzór IL-1 informacji o lasach, stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
 10. Wzór DL-1 deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
 11. Wzór ZL-1/A danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
 12. Wzór ZL-1/B danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
 13. Wzór DN – deklaracji na podatek od nieruchomości dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.
 14. Wzór załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, stanowiący załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.
 15. Wzór DN-2 – deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiący załącznik Nr 15 do uchwały.
 16. Wzór DR-2 – deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiący załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.
 17. Wzór DL-2 – deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiący załącznik Nr 17 do uchwały.
 18. Wzór załącznika do podatków – wykaz działek dla Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiący załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały.


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Formularz CEIDG-1 wraz z instrukcją wypełnieniaKOLEKTORY SŁONECZNE
Informacja - kolektory słoneczne
ANKIETA - uczestnictwa w projekcie instalacji kolektorów słonecznychBUDOWNICTWO
PODANIE O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.

PODANIE O UZGODNIENIE ODLEGŁOŚCI OGRODZENIA DZIAŁKI OD DROGI GMINNEJ.

PODANIE O WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU W MIESCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


ZASIŁKI RODZINNE
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Oświadczenie o przekazaniu pieniędzy z zasiłku rodzinnego na rachunek bankowy


OŚWIATA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zestawienie godzin ponadwymiarowych

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- „Wyprawka szkolna”


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Oświadczenie

Oświadczenie o dzierżawach

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego


INNE
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC do GDDKiA.

Oświadczenie o wartość sprzedaży napojów alkoholowych.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW, ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRZYRODY

Wzór oświadczenia dla radnych i wójtów

Wzór oświadczenia majątkowego

Podanie o wydanie zaświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Borowie

Podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego