Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie zrealizowała projekt pn.

„Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej gminy Borowie

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

 

Priorytet III: Regionalny system transportowy

Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 5 591 091,65

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 714 481,77

Okres realizacji: lata 2009- 2011

Cel projektu: poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego poprzez poprawę dostępności
 komunikacyjnej gminy Borowie oraz powiatu garwolińskiego.

Zakres projektu: Inwestycja polegała na budowie czternastu dróg gminnych oraz parkingu w Borowiu w ciągu ulic Wesołej, Sasimowskiego, Szkolnej, Miłej, Kwiatowej, Polnej, Wierzbowej, Nadwodnej, Jasnej, Słonecznej, Bankowej, Popławskiego, Strażackiej i Kościelnej. Zakres robót obejmował: wykonanie lub wzmocnienie istniejącej podbudowy; wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz jej wzmocnienie masą bitumiczną; budowę chodników; przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego; budowę ścieków podchodnikowych i przykrawężnikowych; budowę przepustów i ścianek czołowych; budowę kolektora deszczowego.

 

Przebieg realizacji projektu: Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 13 października 2008 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i w dniu 29 grudnia 2009 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania.

Dnia 29 kwietnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy Gminą Borowie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zawarta została umowa o dofinansowanie projektu.

Procedury przetargowe polegające na wyborze Wykonawcy zadania rozpoczęły się 17 marca 2010 r. a zakończyły 12 kwietnia 2010 r. W dniu 05 maja 2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym po rozstrzygnięciu przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Dnia 30 czerwca 2011 powołana przez Wójta Gminy Borowie Komisja dokonała odbioru zadania.

 

Postęp prac  z realizacji zadania znajduje się w poniższych galeriach:

Rok 2010
(Galeria zdjęć - budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Popławskiego w Borowiu.)
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Popławskiego w Borowiu.)
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Wesołej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Sasimowskiego w Borowiu.)
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Sasimowskiego w Borowiu.)
(Galeria zdjęć - budowa drogi na ul. Polnej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Bankowej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Słonecznej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Strażackiej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa parkingu w Borowiu)


Rok 2011
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Sasimowskiego w Borowiu.)
(Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Strażackiej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa parkingu w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa ul. Szkolnej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa ul. Kwiatowej w Borowiu)
(Galeria zdjęć - budowa ul. Kościelnej w Borowiu)

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Powrót