Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 11 czerwiec 2019
Utworzono: 11 czerwiec 2019

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu  postępowania  z  dokumentami  złożonymi  radom  gmin  przy  zgłaszaniu  kandydatów  na  ławników  oraz  wzoru  karty  zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121 poz. 693), Rada Gminy Borowie w bieżącym roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023.

Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 10 maja 2019 r. ustaliło na kadencję 2020-2023 następującą liczbę ławników, która winna być wybrana przez Radę Gminy Borowie do:

Poprawiono: 11 czerwiec 2019
Utworzono: 11 czerwiec 2019

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20  osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja tj. 17.06.2019  roku, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

 

Poprawiono: 10 czerwiec 2019
Utworzono: 10 czerwiec 2019

Zapraszam na obrady VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2018.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie wotum zaufania za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2018r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2018r.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Borowie za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 15. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 16. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 28 maj 2019
Utworzono: 28 maj 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zaopiniowania projektu statutów sołectw Gminy Borowie: Borowie, Brzuskowola, Chromin, Dudka, Filipówka, Głosków, Gościewicz, Gózd, Iwowe, Jaźwiny, Kamionka, Laliny, Łętów, Łopacianka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta.

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.