Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 18 marzec 2019
Utworzono: 18 marzec 2019

Poprawiono: 06 marzec 2019
Utworzono: 06 marzec 2019

Zapraszam na obrady IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
 13. Sprawozdanie z wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Borowie.
 14. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 15. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Alicja Szaniawska

Poprawiono: 21 luty 2019
Utworzono: 21 luty 2019

Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2019 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.