Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Inwestycje 2020

1. Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w m. Dudka.

W dniu 4 czerwca 2020 r dokonano odbioru drogi gminnej w m. Dudka. W zakres zadania wchodziło wykonanie:

- jezdni asfaltowej o długości 1 349  m.b. i szer. 5,00 m.b.

-  chodnika na długości 1 333 m.b. i szerokości 2 m.b.

- poboczy z kruszywa o łącznej długości 1 349  m.b. i szer. 0,75 m.b.

- odwodnienia za pomocą rowów.

- oznakowania według stałej organizacji ruchu.

Koszt całkowity inwestycji wynosi - 2 304 592,62 zł

 2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Borowie - ul. Biela.

    Wykonano prace wstępne polegające na wznowieniu granic pasa drogowego i wzmocnieniu podbudowy tłuczniem łamanym.

W październiku 2020 roku Wykonawca wykonał roboty na drodze gminnej  zlecone po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym polegające min. na położeniu dwóch warstw masy bitumicznej wiążącej i ścieralnej po 4 cm grubości każda. Koszt zadania wyniósł 221 064 zł , w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego 85 000 zł.

 3. Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie.

Zadanie dotyczyło budowy wodociągu w m. Głosków o łącznej długości 2 418,5 mb, oraz w na odcinku Głosków – Wilchta o łącznej długości 1 311,00 mb. W ramach zadania wykonano siedem przyłączy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 507 193,71 zł.

4. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Głoskowie ( zadanie   dwuletnie)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 marca 2020 r podpisano umowę z firmą Zakład Budowlany DOMEX Ryszard Nitka, która w latach 2020 -2021 wykona rozbudowę budynku szkolnego.  Koszt inwestycji wynosi 775 384,23 zł., Koszt zadania w 2020 roku wynosi 175 000 zł

 5. Budowa garażu OSP w Borowiu. ( zadanie realizowane przez OSP na podstawie udzielonej dotacji)

Inwestycję realizuje OSP Borowie, która otrzymała na przedmiotowe zadanie dotację z budżetu Gminy w kwocie 245 868 zł.

 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2020. W roku 2020 została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwowe.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gózd.

W dniu 1.06.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w ramach której była wykonywana kanalizacja w miejscowościach Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Jaźwiny, Gózd.

W ramach wymienionej inwestycji wykonawca P.H.U. HYDROMIX Sebastian Piętka – Stara Huta wykonał niżej wymieniony zakres prac sanitarnych:

Sieć kanalizacji sanitarnej:

PCV Ø 200 w ilości 1 473,64 m; kanał tłoczny Ø 90 w ilości 784,33 m. Wybudowanie dwóch pompowni ścieków i jednej przydomowej pompowni.

Przyłącza:

PCV Ø 160 mm w ilości 805,69 m, kanał tłoczny PE Ø 63 mm w ilości 320,80 m i wykonać 24 przyłącza gospodarstw domowych.

Koszt inwestycji: 573 231,87 zł

8. Remont dróg gminnych Nr-130112W w m. Stara Brzuza w kierunku wsi Gościewicz oraz Nr-120113W w m. Filipówka.

W dniu 8 czerwca podpisano umowę na wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka. Wykonawca,wykonał prace drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m i poboczy o szer. 0,75 m ,pierwszy odcinek drogi o długości 650 metrów w miejscowości Stara Brzuza tj. od drogi powiatowej w kierunku Gościewicza, natomiast drugi odcinek o długości 780 metrów w miejscowości Filipówka tj. od drogi powiatowej do centrum wsi, za łączną  kwotę 564 079,23 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

 

9. Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem na 10 miejsc dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Iwowem.

Zadanie zostało zrealizowane w m-cu sierpień/wrzesień.Koszt zadania 72 000 zł.

 10. Remont drogi gminnej Borowie - Oziemkówka, w m. Borowie.

Remont drogi w strefie lokalizacji przemysłu  o długości 750 mb i szerokości 5,5 m wraz z utwardzeniem tłuczniem poboczy. Koszt inwestycji 223 660 zł, który został realizowany z  dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020

 

 11. Remont dróg gminnych (ul. Spokojna, Cicha i Wesoła  ) w Głoskowie,

Przeprowadzono remont dróg gminnych poprzez wykonanie podbudowy gr. 10 cm. z bezpłatnie pozyskanego destruktu . Koszt zadania wynosi 25 000 zł

 12. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie

W wyniku podpisanego porozumienia dofinansowano kwotą 55 000 zł zakup samochodu dla Policji w Garwolinie.

13. Kapitalny remont drewnianego mostu na rzece Rydni w Goździe.

Przeprowadzono kapitalny remont drewnianego mostu na rzece Rydni w m. Gózd. Koszt zadania wyniósł 70 000 zł

14. Prace restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu bocznym wraz z obrazem Chrystus - Gorejące Serce z 1888 roku w budynku po byłym kościele w Borowiu.

Prace konserwatorskie zostały sfinansowane z dotacji udzielonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w kwocie 48 641 zł.

W zakres prac wchodziło także wykonanie prac konserwatorskich obudowy w której znajdują się relikwie Swiętego Franciszka z Asyżu. Odnaleziono także dokumenty poświadczające ich autentyczność, które także poddane zostały pracom konserwatorskim.

 

 

 

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego.

 
LP. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji

 Plan wydatków

(w zł)

1 Borowie Zakup luster drogowych do montażu na ulicy Zielnej i Szkolnej 800
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela) 34 121,08
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 3 000
2 Brzuskowola Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli 7 600
Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej 4 573,78
Zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej 1 000
Zakup sprzętu sportowego na boisko położone na gruntach gminnych (siatki do bramek, piłki) 1 000
3 Nowa Brzuza Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP 16 950,51
4 Stara Brzuza Ułożenie kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej 13 717,90
5 Chromin Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie 23 995,96
6. Dudka Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 1 000
Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 16 613,62
7 Filipówka Remont pomieszczeń budynku OSP 16 001,85
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 700
8 Głosków Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 36 760,65
9 Gościewicz Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej 15 914,42
10 Gózd Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 12 764,69
11 Iwowe Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy PSP w Iwowem 20 000
Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 6 000
Zakup zabawek do przedszkola i kl. 0 PSP w Iwowem 999,96
Doposażenie garażu OSP - zakup szafek na sprzęt OSP 4 000
12 Jaźwiny Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 14 000
Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 6 141,69
13 Kamionka Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 13 000
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 1 961,21
14  Laliny  Zakup krzeseł i stołów do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 13 442,49
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED 5 000
15 Łętów Zakup wyposażenia na plac zabaw 15 209,87
16 Łopacianka Remont świetlicy wiejskiej 17 323,51
17 Słup Drugi Zakup materiałów remontowych do oświetlenia ulicznego 3 842,23
Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim 10 000
18 Słup Pierwszy Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 8 000
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 1 000
Remont świetlicy wiejskiej 8 862,28
19 Wilchta Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie 10 265,00
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 9 586,58

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.