Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Gospodarka odpadami

 WYWÓZ ODPADÓW W 2021r.

Miesiąc

Terminy wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych, pozostałości z sortowania)

Terminy wywozu odpadów komunalnych (papieru, szkło, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych)

Terminy wywozu odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, trociny itp.)

Terminy otwarcia PSZOK od godziny 7:30 do 15:30 Borowie ul. Garwolińska, teren przy kościele parafialnym

Terminy    opłat za odbiór odpadów

styczeń

5 styczeń

5 styczeń

5 styczeń

5 styczeń

31 styczeń

luty

2 luty

2 luty

2 luty

2 luty

 

marzec

2 marzec

2 marzec

2 marzec

2 marzec

 

kwiecień

       6 kwiecień, 19 kwiecień

6 kwiecień

6 kwiecień, 23 kwiecień

6 kwiecień

30 kwietnia

maj

4 maj, 17 maj

4 maj

4 maj, 21 maj

4 maj

 

czerwiec

1 czerwiec, 21 czerwiec

1 czerwiec

1 czerwiec, 18 czerwiec

1 czerwiec

 

lipiec

6 lipiec, 19 lipiec

6 lipiec

6 lipiec, 23 lipiec

6 lipiec

31 lipiec

sierpień

3 sierpień, 16 sierpień

3 sierpień

3 sierpień, 20 sierpień

3 sierpień

 

wrzesień

7 wrzesień, 20 wrzesień

7 wrzesień

7 wrzesień, 24 wrzesień

7 wrzesień

 

październik

5 październik, 18 październik

5 październik

5 październik, 22 październik

5 październik

31 październik

listopad

2 listopad

2 listopad

2 listopad

2 listopad

 

grudzień

7 grudzień

7 grudzień

7 grudzień

7 grudzień

 

 

Ogólne zasady odbioru odpadów

Odpady z terenu gminy Borowie od 1 lipca 2013 r. do dnia dzisiejszego odbiera firma Ekolider z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin.

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami:

 worek w kolorze zielonym służy do gromadzenia szkła oraz szklanych opakowań;

 worek w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych;

 worek w kolorze niebieskim służy do gromadzenia papieru i tektury;

 worek w kolorze brązowym służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych;

 pojemnik lub worek w kolorze czarnym służy do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz pozostałości po segregacji.

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki na pozostałości z sortowania.

Worki na odpady segregowane w kolorach zielony, żółty, niebieski i brązowy zapewnia Gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie zostawiania wymaganej ilości kolorowych worków przez firmę odbierającą odpady komunalne po worki należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Borowiu.

REKLAMACJE

W przypadku niewłaściwego odbioru odpadów komunalnych z państwa nieruchomości przez firmy świadczące usługi lub w przypadku niewłaściwego odbioru odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borowiu przy ul. Garwolińskiej należy:

 • niezwłocznie lecz nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia sytuacji, zgłosić ten fakt do tut. Urzędu.
 • zgłoszenia mogą być wnoszone pisemnie na adres Urząd Gminy Borowie ul. A.Sasimowskiego 2 lub e-mailem na adresy gmina(at)borowie.pl; piotr(at)borowie.pl; lub telefonicznie nr tel. (25) 685-98-50 albo ustnie w Urzędzie w godzinach pracy urzędu tj. pn.- pt. od 8:00 do 16:00.

W dniu odbioru odpadów muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy
ul. Garwolińskiej  w Borowiu na terenie przy kościele parafialnym, czynny jest raz w miesiącu zgodnie z powyższym harmonogramem.

W punkcie przyjmowane są:

 1. papier w tym opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. metale w tym opakowania z metali,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. szkło w tym opakowania ze szkła,
 6. meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wyposażenie wnętrz, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe, doniczki itp.
 7. zużyte opony,
 8. bioodpady,
 9. tekstylia i odzież w tym opakowania z tekstyliów,
 10. przeterminowane leki i chemikalia,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, żarówki, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe itp.,
 13. odpady niebezpieczne w tym: odpady farb i lakierów, rozpuszczalników, środków impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach,
 14. odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 15. żużel i popiół z palenisk i kotłów CO,
 16. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

NOWA DEKLARACJA/ZMIANA DEKLARACJI

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związane ze śmiercią mieszkańca, nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W szczególności zgłaszać należy zmianę ilości osób zamieszkujących nieruchomość:

– zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

– wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

– urodzenie dziecka;

– śmierć osoby;

– zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

– zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

– zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

– użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

– podjęcie działalności powodującej powstawanie odpadów komunalnych.

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

– jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 25 zł;

- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpad komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie (stawka wynosi 20 zł);

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka od osoby wynosi 75 zł (opłata podwyższona).

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Borowie.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Skutki niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów:

 1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
 2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, (w przypadku nieruchomości, zamieszkałych) w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej,

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ratalnie w następujących terminach:

 1. za miesiące styczeń, luty i marzec – do 31 stycznia;
 2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do 30 kwietnia;
 3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do 31 lipca;
 4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 31 października.

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Borowie, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

Na terenie gminy Borowie brak jest punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych oraz zakładów przetwarzania takich odpadów. W 2020 r. odpady rolnicze folii i sznurka odbierała firma Strefa Surowce Wtórne Kamil Granis, ul. Staropolska 4, 05-311 Aleksandrówka.

Załączniki:
Pobierz plik (Wywóz odpadów-harmonogram.docx)Wywóz odpadów - harmonogram[ ]17 kB
Pobierz plik (Ulotka jak prawidłowo segregować-ciekawostki.docx)Ulotka jak prawidłowo segregować - ciekawostki[ ]16 kB
Pobierz plik (Ulotka jak prawidłowo segregować odpady komunalne.jpg)Ulotka jak prawidłowo segregować odpady komunalne[ ]422 kB
Pobierz plik (Rejestr działalności regulowanej Gmina Borowie.doc)Rejestr działalności regulowanej Gmina Borowie[ ]1220 kB
Pobierz plik (Osiągnięte przez gminę Borowie poziomy recyklingu.docx)Osiągnięte przez gminę Borowie poziomy recyklingu[przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania]14 kB
Pobierz plik (Informacje dot. kompostowania bioodpadów.docx)Informacje dot. kompostowania bioodpadów[ ]286 kB
Pobierz plik (Informacja o odpadach przyjmowanych do PSZOK.docx)Informacja o odpadach przyjmowanych do PSZOK[ ]55 kB
Pobierz plik (Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne.docx)Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady[od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania]16 kB
Pobierz plik (Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Borowie w 2021r.xlsx)Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Borowie w 2021r.[ ]74 kB
Pobierz plik (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc)Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi[ ]107 kB
Pobierz plik (Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Borowie za 2020r.docx)Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Borowie za 2020 r.[ ]110 kB
Pobierz plik (Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Borowie za 2019r.docx)Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Borowie za 2019 r.[ ]110 kB
Pobierz plik (Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Borowie za 2018r.docx)Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Borowie za 2018r.[ ]109 kB
Dostęp do URL (https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/9462/akt.pdf)Uchwała nr XXIV/106/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016 r.[w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Borowie]0 kB
Dostęp do URL (https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/9464/akt.pdf)Uchwała nr XXIV/108/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016 r.[w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]0 kB
Dostęp do URL (https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/9493/akt.pdf)Uchwała nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 r.[w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie]0 kB
Dostęp do URL (https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/12450/akt.pdf)Uchwała nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 r.[w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej]0 kB
Dostęp do URL (https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/12446/akt.pdf)Uchwała nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 r.[w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty]0 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.