Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 18/2021 z dnia 04 marca 2021 roku, w następującym składzie:

Przewodnicząca
Marzena Nowak - nauczyciel

Zastępca Przewodniczącego
Ewa Wielgosz - nauczyciel

Członkowie zespołu:
Halina Trendak - specjalista pracy socjalnej
Bernadeta Serzysko - starszy pracownik socjalny
Katarzyna Kot - nauczyciel
Edward Dąbrowski - lekarz medycyny, Kierownik SP ZOZ
Anna Markowska - kurator rodzinny Sądu Rejonowego w Garwolinie
Łukasz Rosłaniec - dzielnicowy KPP w Garwolinie
Marianna Włodarczyk - starsza pielęgniarka środowiskowa SP ZOZ w Borowiu

Tomasz Majczyna - Kierownik GOPS w Borowiu

 
Szczegółowe warunki funkcjonowania oraz zasady powoływania i odwoływania członków zespołu określone zostały w Uchwale Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Borowie z dnia  02 lutego 2021 roku

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 1. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów, poprzez odtworzenie lub wzmocnienie jej funkcji.
 2. Zintegrowanie działań instytucji lokalnych.
 3. Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się:

 1. Inicjowaniem przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 2. Współdziałaniem z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażaniem rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 4. Monitoringiem i ewaluacją procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizacją zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borowie.
 6. Edukacją społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizowaniem działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzeniem lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 8. Poprawą skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowaniem występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywnością podejmowanych działań.
 9. Inicjowaniem badań, diagnoz środowiskowych, opracowaniem ekspertyz, zbieraniem i analizą danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 10. Pomocą osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.