Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie

 

 

 

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie przystąpiła do realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie

Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa

 

Całkowita wartość projektu: 31 450,00 zł

Wartość dofinansowania: 28 305,00 zł

Termin realizacji: do dnia 31.10.2016 r.

Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie Borowie na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.

Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz skoncentrowane terytorialnie. Działania te realizowane są w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja jest przeprowadzana przez osoby zaangażowane w życie i rozwój gminy, przy znaczącym udziale lokalnej społeczności, czyli mieszkańców gminy Borowie. Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych wraz z towarzyszącymi im negatywnymi zjawiskami w jednej lub kilku z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Dzięki przeprowadzanej diagnozie stanu gminy Borowie możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których zidentyfikowano stan kryzysowy. Po tym nastąpi wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego całość lub część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

 

Program Rewitalizacji dla Gminy Borowie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.