Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. 25 685-90-70
fax 25 685-90-72

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 marca 2015 roku. Komisja inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Sklad osobowy:

1.

 

Marzena Nowak

 

 

- Przewodnicząca

 

2.

Marta Serzysko

- Z-ca Przewodniczącej

3.

Karolina Grążka

- Sekretarz

4.

Edward Dąbrowski

- Członek

5.

Marianna Włodarczyk

- Członek

6.

Łukasz Rosłaniec

- Członek

7.

8.

Hanna Król

Małgorzata Sałasińska

- Członek

- Członek

9.

10.

Katarzyna Kot

Tomasz Majczyna

- Członek

- Członek

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są specjaliści z zakresu terapii uzależnień, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy, Policji, Służby Zdrowia i Kościoła.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu oraz ich usuwaniu,
  • prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu,
  • podejmowanie działań wspomagających rodziny osób uzależnionych od alkoholu,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej.
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • prowadzenie stałych spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Uchwały Rady Gminy

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii

Zarządzenia Wójta Gminy

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.