Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Gminne Składowisko Odpadów

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że od dnia 28.02.2013 r. Gminne Składowisko Odpadów Stałych w miejscowości Słup Pierwszy jest zamknięte i zostało zrekultywowane w 2014 roku.
W związku z powyższym zakazuje się wywozu odpadów pod groźbą kary administracyjnej. 

       Gmina Borowie otrzymała środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą: „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, dla Działania 4.2 - „Ochrona powierzchni ziemi”.

       Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i w dniu 4 lutego 2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania, zajmując wysokie drugie miejsce wśród wszystkich złożonych w ramach konkursu projektów z terenu województwa mazowieckiego.

       Głównym celem projektu było zapewnienie docelowego użytkowania obszaru składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy, w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez zamknięcie oraz rekultywację powyższego składowiska odpadów. Cel ten został osiągnięty poprzez wykonanie technicznych i biologicznych zabiegów rekultywacyjnych zgodnie z opracowanym projektem. Zabiegi te zapewniły docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz ich otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem zagospodarowania terenu.

       Proces rekultywacji terenu składowiska odpadów podzielony został na dwa etapy:
a) rekultywację techniczną,
b) rekultywację biologiczną

  Zakres rekultywacji technicznej obejmował:
 1. prace przygotowawcze i rozbiórkowe
 2. uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska,
 3. uformowanie i jednoczesne zagęszczanie wierzchowiny części odpadów,
 4. ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych,
 5. uszczelnienie czaszy składowiska,
 6. zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej.
  Zakres rekultywacji biologicznej obejmował:
 1. nasadzenie roślin zadarniających oraz drzew mających na celu ochronę rekultywowanego obiektu, stabilizacje warstwy glebotwórczej, nadanie odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych oraz utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych.

       Teren zlikwidowanego składowiska objęty został monitoringiem oddziaływania na środowisko przez okres 30 lat. Całkowita wartość projektu wynosi 282 627,37 zł z czego 85 % kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie pochodzące z UE w wysokości 240 233,26 zł. Realizację projektu zakończono 31 grudnia 2014 roku. Zrekultywowane wysypisko jest doskonałą formą edukacji ekologicznej w postaci utworzonej ścieżki edukacyjnej dla wszystkich uczniów z całego powiatu garwolińskiego.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.