Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Inwestycje 2019

  • 1. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie.
  • 2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny, koszt zadania - 409 477,37 zł.
  • 3. Opracowanie projektu budowy garażu dla OSP w Borowiu. Koszt 12 999,87 zł.

4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chromin. Koszt zakupu 789 783,00 zł ,w tym z WFOŚiGW - 59 000 zł;

NFOŚiGW kwota 46 000 zł, MSWiA - 220 000 zł, PSP  - 160 000 zł, Urząd Marszałkowski w Warszawie - 100 000 zł. Środki z budżetu gminy - 205 000 zł.

5. Wykup gruntów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kamionce, koszt - 30 000 zł

6. Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie. Zadanie wieloletnie na lata 2015-2020. W roku 2019 wykonano sieć w miejscowości Laliny

i częściowo w miejscowości Iwowe, koszt 3 000 000 zł.

    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iwowem:

       8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaźwinach. 

Sieć kanalizacji sanitarnej:

PCV Ø 200 w ilości 3 684,35 m ; kanał tłoczny Ø 90 w ilości 1 732,0 m; Ø 75 mm w ilości 102,2 m; Ø 63 mm w ilości 124,1 m. Wybudowanie dwóch pompowni ścieków i czterech przydomowe pompownie.

Przyłącza:

PCV Ø 160 w ilości 1 782,91 m; kanał tłoczny Ø 50 w ilości 196,25 m. Wykonanie 67 szt. przyłączy gospodarstw domowych.

Koszt inwestycji: 2 482 240, 02 zł

          

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goździe ( nie była finansowana w 2 019):

10. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz.

Zadanie wieloletnie 2017-2019. Zadanie w roku 2019 zostało zakończone. Wybudowano 17 367,50 mb kanalizacji sanitarnej.

Koszt - 3 502 995,57zł. Gmina uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1 297 386,46 zł

11. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem służącego edukacji w Gminie Borowie.

Zadanie wieloletnie 2018-2019. Zadanie zostało zakończone. Koszt -  974 483,71 zł. Gmina otrzymała dotację ze środków

 unijnych w ramach działania Efektywność energetyczna   w kwocie 574 829 zł.


12. Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie. Zadanie wieloletnie 2016-2020.

 13. Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu koszt zadania - 541 991,80 zł,

 w tym środki PROW  w kwocie 290 605 zł.

 

 

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego.

Lp

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji

PLAN WYDATKÓW  (w zł)

 
 

1

BOROWIE

Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu

13 000,00

 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

20 000,00

 

Zakup wyposażenia do części świetlicowej w budynku strażnicy OSP

2 859,43

 

 

35 859,43

 

2

BRZUSKOWOLA

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli

13 990,92

 

 

13 990,92

 

3

NOWA BRZUZA

Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza

16 821,93

 

 

16 821,93

 

4

STARA BRZUZA

Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej

2 000,00

 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej

11 498,57

 

 

13 498,57

 

5

CHROMIN

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

23 427,62

 

 

23 427,62

 

6

DUDKA

Zakup materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej

3 000,00

 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

3 000,00

 

Zakup urządzeń na  plac zabaw przy świetlicy wiejskiej

11 560,45

 

 

17 560,45

 

7

FILIPÓWKA

Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka

16 493,70

 

 

16 493,70

 

8

GŁOSKÓW

Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Głoskowie

25 000,00

 

Remont urządzeń na placu zabaw przy szkole w Głoskowie

2 000,00

 

Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie

8 941,49

 
 

35 941,49

 

9

GOŚCIEWICZ

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

16 001,35

 

 

16 001,35

 

10

GÓZD

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

6 300,00

 

Remont drogi gminnej

6 460,05

 
 

12 760,05

 

11

IWOWE

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

7 440,00

 

Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

20 000,00

 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

1 500,00

 

Doposażenie garażu OSP- zakup szafek na sprzęt OSP

1 954,91

 
 

30 894,91

 

12

JAŹWINY

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

8 500,00

 

Zakup kosiarki spalinowej

2 000,00

 

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

9 235,00

 
 

19 735,00

 

13

KAMIONKA

Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka

14 647,39

 
 

14 647,39

 

14

LALINY

Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP

18 422,07

 
 

18 422,07

 

15

ŁĘTÓW

Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw

5 303,85

 

Zakup urządzeń edukacyjnych na plac zabaw

10 000,00

 
 

15 303,85

 

16

ŁOPACIANKA

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

17 396,34

 
 

17 396,34

 

17

SŁUP DRUGI

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

13 826,81

 
 

13 826,81

 

18

SŁUP PIERWSZY

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

7 683,54

 

Remont świetlicy wiejskiej

10 000,00

 
 

17 683,54

 

19

WILCHTA

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie

13 735,00

 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

6 000,00

 
 

19 735,00

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.