Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Ogłoszenie - nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

WÓJT GMINY BOROWIE

Ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż opisanych w załączniku nieruchomości:

 Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Borowie. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wnieść do dnia 28.11.2021 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Borowie nr 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010 z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy. Nieruchomość wymieniona w ogłoszeniu nie jest obciążona innymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Postąpienie ustalone zostanie przez uczestników postępowania w wysokości nie niższej niż podana w tabeli. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny kupna, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Borowie, jeżeli oferent który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie ustalonym do jej zawarcia. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany do wpłaty ustalonej ceny nabycia do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego na konto Gminy Borowie. Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Borowiu lub pod nr tel. 25 685-90-70 wew. 16

Załączniki:
Pobierz plik (RG.6840.4.2021_ogłoszenie_o_przetargu.pdf)Załącznik[ ]459 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.