Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Wójt Gminy Borowie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Czyste Powietrze”, które się odbędzie w dniu
19 sierpnia 2021r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na spotkanie zapraszamy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Prosimy o dostosowanie się do aktualnych zasad i ograniczeń w związku z COVID – 19.

 

 

 

Wójt Gminy Borowie informuje o uruchomieniu Punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Gminy Borowie.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie i czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00. W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panem Piotrem Zającem bądź Arturem Zielińskim pod nr tel. 25 685-98-50 lub poprzez e-mail: piotr(at)borowie.pl, artur(at)borowie.pl.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz otrzymać można bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Pracownicy pomogą także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:

Do pierwszej grupy należą Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy. W przypadku jeśli Wnioskodawca rozlicza się wspólnie z małżonkiem wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT-37 w polu „Podstawa obliczenia podatku”. W polu tym wykazywany jest dochód po podzieleniu na połowę. Jeżeli dochód przekracza 100 000 zł to wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W przypadku gdy Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne objęte małżeńską ustawową wspólnością majątkową, ustalając dochód Wnioskodawcy liczbę hektarów przeliczeniowych dzieli się na pół.

Do drugiej grupy należą Wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym (obowiązuje do 30.06.2021 r.). Natomiast od 01.07.2021 r. średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie będzie mógł przekraczać: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód w gospodarstwie domowym zostanie wyliczony na wniosek Beneficjenta na podstawie Zaświadczenia wydanego bezpłatnie przez Wójta Gminy Borowie. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.

Sposób wyliczenia dochodu dla Wnioskodawców starających się o podwyższony poziom dofinansowania uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Borowie:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za ostatni / przedostatni rok (w zależności od terminu składania wniosku i grupy Beneficjenta) wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja Portal Beneficjenta - Warszawa (wfosigw.pl)

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/

 

Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe

 

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r.

Koniec dotacji na piece węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Wyższe progi dochodowe

Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

https://wfosigw.pl/nowosci-w-programie-czyste-powietrze-od-2022-r-koniec-dotacji-na-piece-weglowe/

 

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Borowie do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dot. programu Czyste Powietrze

 

 Zasady dofinansowania inwestycji w programie „Czyste Powietrze”

 

 Jak wypełnić wniosek w programie „Czyste Powietrze”

 

Drogie Dzieci,
dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio dużo czasu spędziłyście w domach, przy komputerach, ucząc się zdalnie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, chcąc choć trochę współuczestniczyć z Wami w tej formie zdobywania wiedzy, również włączyła się w edukację online. Udostępniliśmy na swojej stronie internetowej kurs e-learningowy, broszury i filmy dotyczące zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Myślę, że były one pomocne w zdobywaniu wiedzy, co potwierdza Wasz liczny udział w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, które z racji obchodów tegorocznego jubileuszu przebiegały pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Bardzo mnie cieszy, że tak aktywnie zaangażowałyście się, na miarę swoich możliwości i lat, w działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej oraz rolniczym chorobom zawodowym. Choć brzmi to poważnie, a nawet dojrzale, to właśnie dzięki poznawaniu już w Waszym wieku zasad bezpiecznego przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym unikniecie teraz i w przyszłości wielu niebezpiecznych sytuacji, które mogą prowadzić do groźnych wypadków i chorób. Rolnicza praca nigdy nie ustaje, toczy się swoim rytmem mimo trudności i ograniczeń związanych z pandemią czy zmienną aurą. Rozpoczął się okres wytężonych prac polowych, wkrótce zaczną się żniwa, a dla Was wakacje. Pamiętajcie proszę, że zabawa i odpoczynek powinny przebiegać w warunkach umożliwiających zachowanie zdrowia i życia. Przypomnę więc, że dzieciom nie wolno obsługiwać maszyn rolniczych i przebywać w ich pobliżu, gdy pracują. Nie powinnyście również uczestniczyć w pracach związanych z użyciem ostrych narzędzi, zwłaszcza mechanicznych, np. w spawaniu czy obróbce drewna. Nie zbliżajcie się także do środków chemicznych używanych w gospodarstwie – oprysków, nawozów, paliw itp. Kontakt z nimi może być dużym zagrożeniem dla Waszego zdrowia i prawidłowego rozwoju. Uważajcie również na zwierzęta gospodarskie, przede wszystkim te duże, które choć przyjazne, mogą wyrządzić krzywdę. Pamiętajcie, że dzieciom nie wolno przebywać na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, wykopach, w zapyleniu i hałasie, przenosić ciężarów, a także uczestniczyć w pracach, przy których występuje niebezpieczeństwo wybuchu czy pożaru. Zapoznajcie się z „Wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Ich wykonywanie niesie ze sobą ogromne ryzyko dla Waszego bezpieczeństwa. Odpoczywajcie i bawcie się w miejscach do tego przeznaczonych, za wiedzą i zgodą Waszych rodziców. Bądźcie też uważni na drogach publicznych oraz podczas zabaw i kąpieli w zbiornikach wodnych. Wierzę, że w każdym miejscu i sytuacji będziecie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Z okazji rozpoczynających się wakacji życzę Wam udanego odpoczynku, wspaniałej pogody, wielu przygód i niezapomnianych wrażeń. Wróćcie we wrześniu do szkoły zdrowi i wypoczęci.

Załączniki:
Pobierz plik (List_pani_Prezes_2021.pdf)List[ ]854 kB

INFORMACJA

DOT. PROGRAMU „DOBRY START” (300+)

 

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że decyzją Rady Ministrów od 1 lipca 2021 r. realizacja zadań związanych ze świadczeniem „Dobry start” została przekazana do ZUS.

 

Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną:

- przez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/),

- przez bankowość internetową

- przez PUE ZUS (https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi).

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.