Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Folie rolnicze - plakat promujący nabór wniosków dotyczących utylizacji folii rolniczej, sznurków oraz opakowań po nawozach

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Borowie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Borowie zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej i przeznaczonej do utylizacji ilości w kg:

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • opakowań typu Big Bag

Zebrane od Państwa wnioski będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ww. zadania z NFOŚiGW. Pozyskanie środków z zewnątrz umożliwi bezpłatną dla rolników utylizację odpadów.

Zainteresowani mieszkańcy, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Borowiu w terminie od 28.06.2021r. do 26.07.2021r.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Borowiu- Biuro Obsługi Interesanta,  jak również ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Borowie dotacji z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek Usuwanie folii rolniczej.docx)Wniosek[ ]21 kB

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 713) Wójt Gminy Borowie w terminie do 31 maja  2021 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2020 rok. Raport dostępny jest na stronie gminy (http://www.borowie.pl/zarzadzenia). 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowie za 2020 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącej  Rady Gminy zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Borowie za 2020 rok odbędzie się w dniu 16 czerwca (środa) 2021 r. o godz. 14 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, ul. Garwolińska 19.

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór wniosku o udziałˆ w debacie.doc)Wzór wniosku o udział w debacie[ ]24 kB
Pobierz plik (Wzór wniosku o udziaˆł w debacie-zaˆłącznik.doc)Wzór wniosku o udział w debacie[załącznik nr 1]42 kB

W związku z otrzymanym powiadomieniem przez Starostę Powiatu Garwolińskiego dot. możliwości zetknięcia się z dwoma zbiegłymi zwierzętami gospodarskimi (byk i jałówka) z gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borowie, które mogą przebywać na terenach leśnych i terenach przyległych do lasów, prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku ich spotkania, a także o powinności niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom porządkowym. Umożliwi to wsparcie działań właściciela zwierząt, zmierzających do ich odłowienia. Informację o miejscu spotkania zwierząt można przekazać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Garwolinie – na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 112.

Od dnia 19.09.2020 r. zwierzęta te bytują w lasach i na terenach przyległych do lasów. Ich obecność była zauważona na terenach gmin Borowie i Miastków Kościelny, a podejmowane próby odłowienia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Bardzo prawdopodobne jest, że zaginione zwierzęta będą w liczbie powiększonej o potomstwo i mogą przebywać na obszarach leśnych i terenach przyległych do lasów na terenie gmin: Borowie, Parysów, Miastków Kościelny i Garwolin.

Bytujące w środowisku naturalnym zwierzęta gospodarskie, w tym przypadku byk i jałówka, z biegiem czasu mogą nabrać zachowań charakterystycznych dla dzikich zwierząt. Nie można wykluczyć, że w sytuacji swojego zagrożenia mogą być agresywne wobec ludzi. W ośmiomiesięcznym okresie ich bytowania w środowisku naturalnym nie były sygnalizowane służbom porządkowym przypadki zagrażania przez nie bezpieczeństwu ludzi stanowiące podstawę do zarządzenia akcji poszukiwawczej i odstrzelenia zwierząt.

Załączniki:
Pobierz plik (Okólnik dotyczący zbiegłych zwierząt.pdf)Okólnik[ ]78 kB

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-21 z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza .

Na terenie Powiatu Garwolińskiego, w dniu 20 maja 2021 r. w ramach ww. ćwiczeń, możliwe jest nadanie sygnału alarmowego (syreny) dotyczącego zagrożenia z powietrza.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.