Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

10 listopada 2021 roku na stronie internetowej www.gov.pl/szczepienia-gmin opublikowane zostały wyniki rządowego konkursu „Rosnąca Odporność” z listą gmin, którym przysługuje nagroda.

Miło jest nam Państwa poinformować, że Gmina Borowie w konkursie „Rosnąca Odporność” zajęła 3 miejsce wśród gmin powiatu garwolińskiego, z wynikiem 7,972 % za co otrzymała nagrodę w wysokości 250.000 złotych.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, którzy się zaszczepili. Zachęcamy także wszystkich niezdecydowanych, by skorzystali z możliwości zaszczepienia się.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwała Nr XL/225/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na rzecz mieszkańców Gminy Borowie.

3. Forma i termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w formie formularza ankietowego, który po wypełnieniu należało złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Termin konsultacji: 21.10.2021 r. - 05.11.2021 r.

4. Przebieg konsultacji:

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa.

5. Uwagi do projektu:

W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i propozycji do projektu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

 

Najważniejsze zmiany to:

 

 • dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, 13 pkt 3 oraz
  § 15 pkt 2;
 • kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”
  w latach 2023 - 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

 

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

 • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;
 • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej mazovia.pl;
 • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,
  Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;

 • drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu  
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Uwaga!

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

 • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania  
  z właściwym pracownikiem urzędu,
 • przyjmowani pojedynczo,
 • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.
Załączniki:
Pobierz plik (zał. nr 1_Uchwała Sejmik _Program_wspólpracy_zmiana_2022.docx)Załącznik Nr 1[ ]33 kB
Pobierz plik (zal. nr 2_Formularz_konsultacji_Program_współpracy_zmiany_2022.docx)Załącznik Nr 2[ ]29 kB

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

WÓJT GMINY BOROWIE

Ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż opisanych w załączniku nieruchomości:

 Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Borowie. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wnieść do dnia 28.11.2021 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Borowie nr 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010 z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy. Nieruchomość wymieniona w ogłoszeniu nie jest obciążona innymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Postąpienie ustalone zostanie przez uczestników postępowania w wysokości nie niższej niż podana w tabeli. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny kupna, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Borowie, jeżeli oferent który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie ustalonym do jej zawarcia. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany do wpłaty ustalonej ceny nabycia do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego na konto Gminy Borowie. Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Borowiu lub pod nr tel. 25 685-90-70 wew. 16

Załączniki:
Pobierz plik (RG.6840.4.2021_ogłoszenie_o_przetargu.pdf)Załącznik[ ]459 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.